ක්‍රිකට් තහනම් කරාට කමක් නෑ අපි ගහනවා | Combined Maths | Cricket Match | Janindu Rashmika

යම් අභියෝගයක් සාර්ථකව අවසන් කළ පසු අපි ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම සැමරිය යුතුයි.ඉතින් ළමයි ඔයාලගේ සතුට වෙනුවෙන්ම ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා.

දිනය :- ජනවාරි 27 සෙනසුරාදා
ස්ථානය :- හික්කඩුව නගර සභා ක්‍රිඩාංගණය

සූදානම් වන්න අලුත්ම අත්දැකීමක් ලබන්න ????️????????

Combined Maths Sir ගේ Youtube Channel එක Subscribe කරන්න

Subscribe Combined Maths

Combined Maths තවත් videos

Combined Maths තවත් videos

Download ක්‍රිකට් තහනම් කරාට කමක් නෑ අපි ගහනවා | Combined Maths | Cricket Match | Janindu Rashmika video පහල Button එකෙන්

Download