චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය මොකක්ද ? #physics


kelum Abeyrathne Sir ගේ Youtube Channel එක Subscribe කරන්න

Subscribe kelum Abeyrathne

kelum Abeyrathne තවත් videos

Physics තවත් videos

Download චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය මොකක්ද ? #physics video පහල Button එකෙන්

Download