මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ඨ ගුප්ත තාපය සෙවීම | Physics Practical Day 03

???? 2023 A/L කරන ඔයාට පහසුවෙන්ම ලකුණු 20ක් ලබාගන්න පුළුවන් අවස්ථාව.!

සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට,Darshana Ukuwela Physics Youtube චැනලය ඔස්සේ බලාපොරොත්තුවන්න

✅ වැඩි විස්‍තර අපගේ Telegram චැනලය ඔස්සේ
https://t.me/DarshanaUkuwela2023Revision

Darshana Ukuwela Sir ගේ Youtube Channel එක Subscribe කරන්න

Subscribe Darshana Ukuwela

Darshana Ukuwela තවත් videos

Physics තවත් videos

Download මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ඨ ගුප්ත තාපය සෙවීම | Physics Practical Day 03 video පහල Button එකෙන්

Download