සැ. යු.- ඉල්ලුම වැඩිම නගරය තෝරා ගැනීම සඳහා google form එක පුරවන්න.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvChzLBQV0Ubmz6WYxgjRMpK0fc5n6e3nDcccE-to6TR6bHA/viewform?usp=sf_link

September
28 බදාදා අනුරාධපුර සමාධි - 2.30 සිට 5.30
29 බ්‍රහස්පතින්දා kurunegala pencil opera - 2.30 සිට 5.30
30 සිකුරාදා කෑගල්ල vision - 2.30 සිට 5.30

Dhanushka Dharmasri Sir ගේ Youtube Channel එක Subscribe කරන්න

Subscribe Dhanushka Dharmasri

Dhanushka Dharmasri තවත් videos

Biology තවත් videos

Download සැ. යු.- ඉල්ලුම වැඩිම නගරය තෝරා ගැනීම සඳහා google form එක පුරවන්න. video පහල Button එකෙන්

Download